Wanneer moet je welke belasting betalen?

Waarom wordt er eigenlijk belasting geheven en wanneer moet welke belasting betaald worden? Belangrijke informatie voor de zelfstandig ondernemer!

De geschiedenis van belastingen

Belasting om te wonen en te leven. Er bestaan in Nederland al belastingen sinds de tijd van de Romeinen. Als de Romeinen land hadden veroverd, dan zagen zij dat als hun eigendom en moest er belasting worden betaald om daar te wonen, te werken en te leven. Van deze grondbelasting werden vooral forten gebouwd en wegen aangelegd. In de Middeleeuwen werden er belastingen geheven door de Koning, door Graven en Hertogen en later ook door steden.

Eerste belastingstelsel. In 1805 werd er een belastingstelsel ingevoerd dat voor de hele republiek zou gaan gelden en er kwam één ambtelijk apparaat dat de belastingen moest innen. Dit stelsel hield voor de eerste keer rekening met de draagkracht van de belastingbetaler. Hoe rijker iemand was, hoe meer belasting er betaald moest worden. In diezelfde eeuw kwam er ook belasting op luxegoederen zoals op parasols, pruiken en handschoenen. Als betalingsbewijs werd een zegel op de luxegoederen aangebracht. In de 19e eeuw kwam de nadruk voor de belastingheffing steeds meer te liggen op inkomsten, vermogen en winsten. Sinds de invoering van het eerste belastingstelsel in 1805 zijn er talloze grotere en kleinere aanpassingen ingevoerd.

Belastingen worden tegenwoordig op twee manieren geïnd

Belasting verwerkt in de prijs. Er is belasting, de indirecte belasting, die in prijs van een product of dienst moet worden verwerkt. Daarom heet deze belasting ook wel kostprijsverhogende belasting. Voorbeelden hiervan zijn de alcoholaccijns en de tabaksaccijns, de bpm en natuurlijk de btw oftewel de belasting over toegevoegde waarde of omzetbelasting. De belasting wordt geïnd door de leverancier en aan de Belastingdienst afgedragen. De ‘eindgebruiker’ is dus feitelijk degene die de belasting betaald. Jij als ondernemer bent alleen maar het ‘doorgeefluik’; je hebt er alleen maar werk mee. De kostprijsverhogende belastingen zijn:

 • Omzetbelasting (btw)
 • Accijns
 • Belastingen op personenauto’s motorrijwielen (bpm)
 • Motorrijtuigenbelasting (mrb)
 • Belasting zware motorrijtuigen (bzm)
 • Overdrachtsbelasting
 • Assurantiebelasting
 • Verhuurderheffing
 • Invoer- en uitvoerbelasting

Belasting die je zelf afdraagt. Er zijn ook belastingen die de belastingplichtige zelf moet afdragen. De belasting wordt geheven over het inkomen, over de winst en over het vermogen. Deze zo genoemde directe belastingen zijn:

 • Inkomstenbelasting
 • Loonbelasting
 • Vennootschapsbelasting
 • Dividendbelasting
 • Erfbelasting
 • Schenkbelasting
 • Kansspelbelasting
 • Vermogensrendementsheffing

Dubbel belasting betalen?

Vaak wordt gedacht dat er over hetzelfde geldbedrag dubbel belasting moet worden betaald. Over de omzet moet eerst btw worden afgedragen en daarna ook nog bijvoorbeeld vennootschapsbelasting en daarna zelfs nog een keer inkomstenbelasting. Toch ziet de wetgever dit heel anders. De btw wordt namelijk door de consument betaald, de vennootschapsbelasting door de BV en de inkomstenbelasting door de DGA (werknemer).

Zo wordt ook de schenk- en erfbelasting als een dubbele belasting gezien. Zo mag je het natuurlijk ook zien, maar feitelijk betalen verschillende belastingplichtigen de belasting. De schenker betaalt bijvoorbeeld eerst inkomstenbelasting en de ontvanger betaalt dan de schenkbelasting.

Verschillende momenten van betalen

Er zijn twee ‘soorten’ belastingen: de aangiftebelasting en de aanslagbelasting. Dit is vooral van belang voor het moment van betalen.

De aangiftebelasting. De btw en de loonbelasting of loonheffing zijn aangiftebelastingen. Hierbij moet jij als ondernemer zelf aangifte doen als de gestelde periode voorbij is. Voor de btw is dit meestal het kwartaal en voor de loonheffing is dit altijd de maand. Je hebt dan één maand de tijd om de aangifte te doen én te betalen. Veel startende ondernemers weten dit niet. Ze doen netjes aangifte van de omzetbelasting en wachten (vergeefs) op een aanslag. Ze zijn dan te laat met betalen en krijgen vervolgens een boete. Deze aangiften worden bij NOVI voor je verzorgd. Je krijgt dan ook een bericht met het te betalen bedrag, het kenmerk en de uiterste betaaldatum.

De aanslagbelasting. De inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting of VPB, maar ook de schenk- en erfbelasting zijn aanslagbelastingen. Je doet deze aangiften op uitnodiging van de Belastingdienst en de periode waarover je aangifte doet is meestal één jaar. Een uitzondering is de btw-jaarsuppletie; daarvoor krijg je geen expliciete uitnodiging. Een ander verschil is dat je langer dan één maand hebt de tijd om deze aangifte te doen. De Belastingdienst controleert deze aangifte dan en legt daarna een aanslag op, die je binnen zes weken moet betalen.

NOVI TIP
Heb je vragen over belastingheffing, belastingbetaling en/of belastingvermindering? Vraag het dan gerust
! Zorg wel dat je zelf weet wanneer je een belasting meteen moet betalen.